Informacje dla rodziców

Informacja dla rodziców dzieci korzystających
z dożywiania w szkole /MOPS/


W przypadku nieobecności w szkole dzieci zakwalifikowanych do dożywiania, rodzic ma obowiązek odebrać posiłek dla dziecka, lecz gdy nie odbierze go w porze rozdawania posiłku zostanie wskazane inne dziecko w szkole potrzebujące tej formy wsparcia.

 

Informacja dla rodziców dzieci korzystających
z płatnych obiadów


  Wpłata za obiady dokonywana jest z góry:

  - za wszystkie dni robocze w miesiącu

  w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca!

  Wpłaty przyjmowane są w świetlicy szkolnej.

W przypadku niedokonania wpłaty w powyższym terminie naliczane będą ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. Zaległość w płatności za dany miesiąc żywieniowy powoduje wstrzymanie wydawania obiadów od kolejnego miesiąca.

  Dłuższą nieobecność na obiedzie (choroba, wycieczka), należy zgłosić wcześniej telefonicznie lub osobiście, najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

  13-43-317-80 – kierownik stołówki

  W przypadku pojedynczej nieobecności, przygotowany obiad należy odebrać w czasie wydawania posiłku w szkole.

Ważne!

W przypadku rezygnacji z obiadów lub zmiany terminów korzystania z obiadów, fakt ten należy zgłosić pisemnie u Dyrektora szkoły lub u Kierownika Stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 w Dukli do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.


 

  Dłuższą nieobecność na obiedzie (choroba, wycieczka), należy zgłosić wcześniej telefonicznie lub osobiście, najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

  13-43-317-80 – kierownik stołówki

  W przypadku pojedynczej nieobecności, przygotowany obiad należy odebrać w czasie wydawania posiłku w szkole.